R-lausekkeet (lyhenne sanoista Riski-lausekkeet) on määritelty liitteessä III Euroopan Unionin Direktiivissä 67/548/EEC: vaarallisien aineiden ja valmisteiden erityisten vaarojen luonne. Listakonsolidoitiin ja julkaistiin Direktiivissä 2001/59/EC, johon lisättiin käännökset muille Euroopan kielille.

Näitä turvalausekkeita käytetään kansainvälisesti eikä vain Euroopassa, ja niitä työstetään jatkuvasti kohti täydellistä kansainvälistä yhdenmukaistamista.

R1

Räjähtävää kuivana.
Explosivt vid torrt tillstånd.


R2

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

 

R3

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

 

R4

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.
Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

 

R5

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.
Explosivt vid uppvärmning.

 

R6

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

 

R7

Aiheuttaa tulipalon vaaran.
Kan orsaka brand.

 

R8

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

 

R9

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.
Explosivt vid blandning med brännbart material.

 

R10 Syttyvää.
Brandfarligt.

R11

Helposti syttyvää.
Mycket brandfarligt.

 

R12

Erittäin helposti syttyvää.
Extremt brandfarligt

 

R14

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
Reagerar häftigt med vatten.

R15

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.
Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

Itsestään syttyvää ilmassa.
Självantänder i luft.

 

R18

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.
Vid användning kan brännbara/explosiva ångluftblandningar bildas.

 

R19

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.
Kan bilda explosiva peroxider.

 

R20

Terveydelle haitallista hengitettynä.
Farligt vid inandning.

 

R21

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
Farligt vid hudkontakt.

R22

Terveydelle haitallista nieltynä.
Farligt vid förtäring.

 

R23

Myrkyllistä hengitettynä.
Giftigt vid inandning.

R24

Myrkyllistä joutuessaan iholle.
Giftigt vid hudkontakt.

 

R25 Myrkyllistä nieltynä.
Giftigt vid förtäring.
   
R26 Erittäin myrkyllistä hengitettynä.
Mycket giftigt vid inandning.
   
R27 Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.
Mycket giftigt vid hudkontakt.
   
R28 Erittäin myrkyllistä nieltynä.
Mycket giftigt vid förtäring.
   
R29 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.
Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
   
R30 Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.
Kan bli mycket brandfarligt vid användning.
   
R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
   
R32 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
   
R33 Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
Kan ansamlas i kroppen och ge skador.
   
R34 Syövyttävää.
Frätande.
   
R35 Voimakkaasti syövyttävää.
Starkt frätande.
   
R36 Ärsyttää silmiä.
Irriterar ögonen.
   
R37 Ärsyttää hengityselimiä.
Irriterar andningsorganen.
   
R38 Ärsyttää ihoa.
Irriterar huden.
   
R39 Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.
Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.
   
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
Misstänks kunna ge cancer.
   
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
Risk för allvarliga ögonskador.
   
R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid inandning.
   
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
   
R44 Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
   
R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
Kan ge cancer.
   
R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
Kan ge ärftliga genetiska skador.
   
R47 -
   
R48 Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.
   
R49 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
Kan ge cancer vid inandning.
   
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Mycket giftigt för vattenorganismer.
   
R51 Myrkyllistä vesieliöille.
Giftigt för vattenorganismer.
   
R52 Haitallista vesieliöille.
Skadligt för vattenorganismer.
   
R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
   
R54 Myrkyllistä kasveille.
Giftigt för växter.
   
R55 Myrkyllistä eläimille.
Giftigt för djur.
   
R56 Myrkyllistä maaperäeliöille.
Giftigt för markorganismer.
   
R57 Myrkyllistä mehiläisille.
Giftigt för bin.
   
R58 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.
   
R59 Vaarallista otsonikerrokselle.
Farligt för ozonskiktet.
   
R60 Voi heikentää hedelmällisyyttä.
Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
   
R61 Vaarallista sikiölle.
Kan ge fosterskador.
   
R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.
   
R63 Voi olla vaarallista sikiölle.
Möjlig risk för fosterskador.
   
R64 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
Kan skada spädbarn under amningsperioden.
   
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
   
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
   
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
   
R68 Pysyvien vaurioiden vaara.
Möjlig risk för bestående hälsoskador

 

R14/15 Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen erittäin helposti syttyviä kaasuja.
Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.
   
R15/29 Vapauttaa myrkyllisiä, erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.
   
R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt vid inandning och hudkontakt.
   
R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
Farligt vid inandning och förtäring.
   
R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
   
R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt vid hudkontakt och förtäring.
   
R23/24 Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt vid inandning och hudkontakt.
   
R23/25 Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt vid inandning och förtäring.
   
R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
   
R24/25 Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt vid hudkontakt och förtäring.
   
R26/27 Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.
   
R26/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Mycket giftigt vid inandning och förtäring.
   
R26/27/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
   
R27/28 Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.
   
R36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
Irriterar ögonen och andningsorganen.
   
R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Irriterar ögonen och huden.
   
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
   
R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
Irriterar andningsorganen och huden.
   
R39/23 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
   
R39/24 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
   
R39/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
   
R39/23/24 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
   
R39/23/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
   
R39/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
   
R39/23/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
   
R39/26 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
   
   
R39/27 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
   
R39/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
   
R39/26/27 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
   
R39/26/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
   
R39/27/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
   
R39/26/27/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
   
R68/20 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.
   
R68/21 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.
   
R68/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.
   
R68/20/21 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
   
R68/20/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
   
R68/21/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
   
R68/20/21/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
   
R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
   
R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
   
R48/21 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
   
R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
   
R48/20/21 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
   
R48/20/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
   
R48/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
   
R48/20/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
   
R48/23 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
   
R48/24 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
   
R48/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
   
R48/23/24 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
   
R48/23/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
   
R48/24/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
   
R48/23/24/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
   
R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
   
R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
   
R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.