S-lausekkeet määritellään liitteessä IV Euroopan Unionin Direktiivin 67/548/ETY: vaarallisten aineiden ja valmisteiden koskevat turvallisuusohjeet. Lista konsolidoitiin ja julkaistiin Direktiivissä 2001/59/EC, josta käännökset muille EU-kielille voi löytyä. Luettelo on sittemmin päivitetty ja julkaistu uudelleen Direktiivinä 2006/102/EC, johon lisättiin käännökset muille Euroopan kielille.

Näitä turvalausekkeita käytetään kansainvälisesti eikä vain Euroopassa, ja niitä työstetään jatkuvasti kohti täydellistä kansainvälistä yhdenmukaistamista. (Huom: puuttuvat S-numeroyhdistelmät osoittavat lausekkeisiin, jotka poistettiin tai onkorvattu toisella lausekkeella.)

S1 Säilytettävä lukitussa tilassa.
Förvaras i låst utrymme.
   
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
   
S3 Säilytettävä viileässä.
Förvaras svalt.
   
S4 Ei saa säilyttää asuintiloissa.
Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.
   
S5 Sisältö säilytettävä ... (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja). Förvara innehållet i... (ändamålsenlig vätska anges av tillverkaren/importören).
   
S6 Säilytettävä ... (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren/importören).
   
S7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna.
Förpackningen förvaras väl tillsluten.
   
S8 Säilytettävä kuivana.
Förpackningen förvaras torrt.
   
S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

 

S12 Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.
Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.
   
S13 Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
   
S14 Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja). Förvaras åtskilt från ... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
   
S15 Suojattava lämmöltä.
Får inte utsättas för värme.
   
S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
   
S17 Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.
Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.
   
S18 Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
   
S19 -
   
S20 Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
Ät inte eller drick inte under hanteringen.
   
S21 Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Rök inte under hanteringen.
   
S22 Vältettävä pölyn hengittämistä.
Undvik inandning av damm.
   
S23 Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja / maahantuoja).
Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering väljs av tillverkaren/importören).
   
S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Undvik kontakt med huden.
   
S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
Undvik kontakt med ögonen.
   
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
   
S27 Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.
Tag genast av alla nedstänkta kläder.
   
S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä ... (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren/importören)
   
S29 Ei saa tyhjentää viemäriin.
Töm ej i avloppet.
   
S30 Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.
Häll aldrig vatten på eller i produkten.
   
S31 -
   
S32 -
   
S33 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
   
S34 -
   
S35 Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
   
S36 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
Använd lämpliga skyddskläder.
   
S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
Använd lämpliga skyddshandskar.
   
S38 Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
   
S39 Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
   
S40 Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen ... (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja). Golv och förorenade föremål tvättas med ... (kemikalie anges av tillverkaren/importören).
   
S41 Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
   
S42 Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren/importören).
   
S43 Sammutukseen käytettävä ...(ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: Sammutukseen ei saa käyttää vettä).
Vid brandsläckning använd ... (lämplig släckningsmetod bör anges. Om vatten ökar risken, bör till texten fogas: Använd aldrig vatten).
   
S44 -
   
S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
   
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
   
S47 Säilytettävä alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ... °C (anges av tillverkaren/importören).
   
S48 Säilytettävä kosteana ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).
Innehållet skall hållas fuktigt med ... (lämpligt material anges av tillverkaren/importören).
   
S49 Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.
Förvaras endast i originalförpackningen.
   
S50 Ei saa sekoittaa ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.
Blanda inte med ... (ämnet anges av tillverkaren/importören).
   
S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Sörj för god ventilation.
   
S52 Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.
Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.
   
S53 Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
   
S54 -
   
S55 -
   
S56 Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för problemavfall.
   
S57 Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
   
S58 -
   
S59 Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.
Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
   
S60 Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.
Detta material och dess behållare skall tas om hand som problemavfall.
   
S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/skyddsinformationsblad.
   
S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
   
S63 Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.
Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.
   
S64 Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).
Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).