SDS MSDS Europe logo

Euroopan Unioni - CLP 1272/2008

Euroopan unioni on toteuttanut CLP-säädöksetGHS:n kautta. Joka tapauksessa vanhempi järjestelmä, joka perustuu Direktiiviin Vaarallisista Aineista (Dangerous Substances Directive), on käytössä vuoteen 2016 astirinnakkain. Jotkut R-lausekkeet, joilla ei ole yksinkertaisia vastineita GHS:n alla, on säilytetty CLP-säädöksen alle: numerointi heijastaa useita aiempia R-lausekkeita.

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot/ Fysikaaliset ominaisuudet

Kompletterande faroinformation / Fysikaliska egenskaper

  EUH 001

Räjähtävää kuivana.

Explosivt i torrt tillstånd.

EUH 006

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

Explosivt vid eller utan kontakt med luft.

EUH 014

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

Reagerar häftigt med vatten.

EUH 018

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

EUH 019

Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja.

Kan bilda explosiva peroxider.

EUH 044

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

 

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot / Terveyteen liittyvät vaikutukset

Kompletterande faroinformation / Hälsofarliga egenskaper

 

EUH 029

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

EUH 031

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

EUH 032

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

EUH 066

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH 070

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

Giftigt vid kontakt med ögonen.

EUH 071

Hengityselimiä syövyttävää.

Frätande på luftvägarna.

 

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot / Ympäristöön liittyvät vaikutukset

Kompletterande faroinformation / Miljöfarliga egenskaper

 

EUH 059

Vaarallista otsonikerrokselle.

Farligt för ozonskiktet.

 

Täydentävät tiedot merkinnöissä / tiettyjä aineita ja seoksia koskevat tiedot

Kompletterande märkning / Information om vissa ämnen eller blandningar

 

Sisältää lyijyä. Ei saa käyttää pintoihin, joita lapset voivat pureskella tai imeä.

EUH 201/

Varoitus! Sisältää lyijyä.

201A

Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.

Varning! Innehåller bly.

EUH 202

Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH 203

Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 204

Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 205

Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 206

Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).

Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

EUH 207

Varoitus! Sisältää kadmiumia. Käytettäessä muodostuu vaarallisia huuruja. Noudata

valmistajan antamia ohjeita. Noudata turvallisuusohjeita.

Varning! Innehåller kadmium. Farliga ångor bildas vid användning. Se information från

tillverkaren. Följ skyddsanvisningarna.

EUH 208

Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Voi muuttua helposti syttyväksi käytössä.

EUH 209/

Voi muuttua syttyväksi käytössä.

209A

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

Kan bli brandfarligt vid användning.

EUH 210

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH 401

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.