SDS MSDS Europe logo

Turvalausekkeet ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä merkintöjä CLP 1272/2008 säiliöissä, sekä myös:

Tuotteen tunnistaminen;

yksi tai useampi varoitusmerkki (tarvittaessa)

vaarasanaa - joko VAARA tai VAROITUS - tarvittaessa

vaaralausekkeet, osoittaen tuotteen luonteen ja riskit

toimittajan tunnistetiedot (joka voi olla valmistaja tai maahantuoja)

Jokainen turvalauseke nimetään koodilla, jossa on ensimmäisenä kirjain P ja sen jälkeen kolme numeroa. Samaan ryhmään kuuluvat turvalausekkeet on ryhmitelty koodinumeroilla, joten numerointi eiole peräkkäinen.Koodia käytetään viitteenä, esimerkiksi käännösten apuna, mutta se on varsinainen lauseke, jonka pitää näkyä etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa.[4]Jotkut turvalausekkeet ovat yhdistelmiä, merkitty plus-merkillä "+". Useissa tapauksissa on sanamuodot voidaan päättää, esimerkiksi "Vältä pölyn/savun/kaasun/höyryn/sumutteen hengittämistä": toimittajan tai valvontaviranomaisen pitäisi valita sopiva sanamuoto kyseiselle tuotteelle.

 Yleiset turvalausekkeet / Skyddsangivelser – Allmänt

P101

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

P103

Lue merkinnät ennen käyttöä.

Läs etiketten före användning.

 

    Tulausekkeet - Ennaltaehkäisy / Skyddsangivelser – Förebyggande

P201

Lue erityisohjeet ennen käyttöä.

Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna

P210

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P211

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P220

Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.2, sivut 211-212)

Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material.

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.2, sidorna 211-212)

P221

Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien… kanssa.

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.2, sivu 212)

Undvik att blanda med med brännbara ämnen…

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.2, sidan 212)

P222

Ei saa joutua kosketuksiin ilman kanssa.

Undvik kontakt med luft.

P223

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa voimakkaan reaktion ja mahdollisen

leimahduksen takia

Undvik all kontakt med vatten eftersom det kan framkalla en våldsam reaktion

och explosionsartad brand.

P230

Säilytä kostutettuna … (katso turvalausekkeiden valintakriteerit,

taulukko 6.2, sivu 212)

Ska hållas fuktigt med… (se kriterier för val av skyddsangivelser,

tabell 6.2, sidan 212)

P231

Käsittele ja varastoi inertissä kaasussa/...

Hantera och förvara innehållet under inert gas/....

P232

Suojaa kosteudelta.

Skyddas från fukt.

P233

Säilytä tiiviisti suljettuna.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

P234

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Förvaras endast i originalförpackningen.

P235

Säilytä viileässä.

Förvaras svalt.

P240

Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

P241

Käytä räjähdysturvallisia [sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…]laitteita.

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.2, sivu 213)

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/…/ utrustning.

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.2, sidan 213)

P242

Käytä kipinöimättömiä työkaluja.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

P243

Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P244

Pidä paineenalennusventtiilit vapaana rasvasta ja öljystä.

Reducerventilerna ska hållas fria från fett och olja.

P250

Suojele rasitukselta/iskuilta/hankaukselta/….

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.2, sivu 213)

Får inte utsättas för malning/stötar/friktion/….

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.2, sidan 213)

P251

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P260

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P261

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P262

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P263

Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.

Undvik kontakt under graviditet eller amning.

P264

Pese … huolellisesti käsittelyn jälkeen.

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.2, sivu 214)

Tvätta … grundligt efter användning.

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.2, sidan 214)

P270

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P271

Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen

P272

Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P273

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P281

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

P282

Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä ja joko kasvonsuojainta tai silmiensuojainta.

Använd köldisolerande handskar och antingen visir eller ögonskydd.

P283

Käytä palosuojattua tai paloturvallista vaatetusta.

Använd brandsäkra eller flamhämmande kläder.

P284

Käytä hengityksensuojainta.

Använd andningsskydd.

P285

Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

P231 + P232

Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa /…. Suojaa kosteudelta.

Hantera och förvara innehållet under inert gas/…. Skyddas från fukt.

P235 + P410

Säilytä viileässä. Suojaa auringonvalolta.

Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

 Turvalausekkeet – Pelastustoimenpiteet / Skyddsangivelser – Åtgärder

P301

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:

VID FÖRTÄRING:

P302

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

VID HUDKONTAKT:

P303

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):

VID HUDKONTAKT (även håret):

P304

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:

VID INANDNING:

P305

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:

VID KONTAKT MED ÖGONEN:

P306

JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN:

VID KONTAKT MED KLÄDERNA:

P307

Altistumisen tapahduttua:

Om du exponerats:

P308

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:

Vid exponering eller misstanke om exponering:

P309

Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia:

Vid exponering eller obehag:

P310

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P311

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P312

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare….

P313

Hakeudu lääkäriin.

Sök läkarhjälp.

P314

Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Sök läkarhjälp vid obehag

P315

Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Sök omedelbart läkarhjälp.

P320

Erityishoitoa tarvitaan välittömästi (katso … pakkauksen merkinnöissä).

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.3, sivu 218)

Särskild behandling krävs omedelbart (se … på etiketten).

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.3, sidan 218)

P321

Erityishoitoa tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä).

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.3, sivu 218)

Särskild behandling (se … på etiketten).

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.3, sidan 218)

P322

Erityistoimenpiteitä tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä).

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.3, sivu 219)

Särskilda åtgärder (se … på etiketten).

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.3, sidan 219)

P330

Huuhdo suu.

Skölj munnen.

P331

EI saa oksennuttaa.

Framkalla INTE kräkning.

P332

Jos ilmenee ihoärsytystä:

Vid hudirritation:

P333

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:

Vid hudirritation eller utslag:

P334

Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin].

Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].

P335

Poista irtohiukkaset iholta.

Borsta bort lösa partiklar från huden.

P336

Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.

Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.

P337

Jos silmä-ärsytys jatkuu:

Vid bestående ögonirritation:

P338

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P340

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som

underlättar andningen

P341

Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa,

jossa on helppo hengittää.

Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i

en ställning som underlättar andningen.

P342

Jos ilmenee hengitysoireita:

Vid besvär i luftvägarna:

P350

Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

P351

Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P352

Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Tvätta med mycket tvål och vatten.

P353

Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].

Skölj huden med vatten [eller duscha].

P360

Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen

riisumista.

Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig

kläderna.

P361

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

P362

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

P363

Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

P370

Tulipalon sattuessa:

Vid brand:

P371

Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret:

Vid större brand och stora mängder:

P372

Räjähdysvaara.

Explosionsrisk.

P373

Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.

Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

P374

Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.

Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

P375

Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

P376

Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

P377

Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida

pysäyttää turvallisesti.

Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan

stoppas på ett säkert sätt.

P378

Käytä palon sammuttamiseen …

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.3, sivu 222)

Släck branden med ….

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.3, sidan 222)

P380

Evakuoi alue.

Utrym området.

P381

Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet.

Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

P390

Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

P391

Valumat on kerättävä.

Samla upp spill.

P301 + P310

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P301 + P312

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare….

P301 + P330 + P331

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P302 + P334

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Upota kylmään veteen tai kääri märkiin siteisiin.

VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.

P302 + P350

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

P302 + P352

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P303 + P361 + P353

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P304 + P340

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä

lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en

ställning som underlättar andningen.

P304 + P341

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö

raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han

eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305 + P351 + P338

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P306 + P360

JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN: Huuhdo saastunut vaatetus ja iho

välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.

VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj omedelbart nedstänkta kläder och hud

med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.

P307 + P311

Altistumisen tapahduttua: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P308 + P313

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

P309 + P311

Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys

MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P332 + P313

Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P333 + P313

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P335 + P334

Poista irtohiukkaset iholta. Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.

Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.

P337 + P313

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P342 + P311

Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai

lääkäriin.

Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P370 + P376

Tulipalon sattuessa: Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

P370 + P378

Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen …

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.3, sivu 224)

Vid brand: Släck branden med ….

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.3, sidan 224)

P370 + P380

Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue.

Vid brand: Utrym området.

P370 + P380 + P375

Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av

explosionsrisken.

P371 + P380 + P375

Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä

räjähdysvaaran takia.

Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd

på grund av explosionsrisken.

Turvalausekkeet – Varastointi / Skyddsangivelser – Förvaring

 

P401

Varastoi … mukaisesti (katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.4, sivu 225)

Förvaras enligt… (se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.4, sidan 225)

P402

Varastoi kuivassa paikassa.

Förvaras torrt.

P403

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Förvaras på väl ventilerad plats.

P404

Varastoi suljettuna.

Förvaras i sluten behållare.

P405

Varastoi lukitussa tilassa.

Förvaras inlåst.

P406

Varastoi syöpymättömässä/… säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.4, sivu 226)

Förvaras i korrosionsbeständig/… behållare med beständigt innerhölje.

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.4, sidan 226)

P407

Jätä pinojen tai kuormalavojen väliin ilmarako.

Se till att det finns luft mellan staplar eller pallar.

P410

Suojaa auringonvalolta.

Skyddas från solljus.

P411

Varastoi alle … oC/…oF lämpötilassa. (katso turvalausekkeiden valintakriteerit,

taulukko 6.4, sivu 226)

Förvaras vid högst … oC/…oF. (se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.4,

sidan 226)

P412

Ei saa altistaa yli 50 oC/ 122 oF lämpötiloille.

Får inte utsättas för temperaturer över 50 oC/ 122 oF.

P413

Säilytä yli … kg/…lbs painoinen irtotavara enintään … oC/…oF lämpötilassa.

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.4, sivu 226)

Bulkprodukter som väger mer än … kg/ … lbs förvaras vid högst … oC/…oF.

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.4, sidan 226)

P420

Varastoi erillään.

Förvaras separat.

P422

Varastoi sisältö … (katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.4, sivu 226)

Förvara innehållet i… (se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.4, sidan 226)

P402 + P404

Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna.

Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

P403 + P233

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403 + P235

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P410 + P403

Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 oC/ 122 oF lämpötiloille.

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 oC/ 122 oF.

P411 + P235

Varastoi alle … oC/…oF lämpötilassa. Säilytä viileässä.

(katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.4, sivu 227)

Förvaras vid högst … oC/…oF. Förvaras svalt.

(se kriterier för val av skyddsangivelser, tabell 6.4, sidan 227)

P212  Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.

Turvalausekkeet – Jätteiden käsittely / Skyddsangivelser – Avfall

 

P501

Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten

määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med

lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges).

P502 Hanki valmistajalta tai toimittajalta tietoja uudelleenkäytöstä tai kierrätyksestä.

P336 + P315 Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

P302 + P335 + P334 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Poista irtohiukkaset iholta. Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin].

P370 + P372 + P380 + P373 Tulipalon sattuessa: Räjähdysvaara. Evakuoi alue. Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.

P370 + P380 + P375 [P378] Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia. [Käytä palon sammuttamiseen …].