Euroopan Unioni - CLP 1272/2008

Euroopan unioni on toteuttanut CLP-säädöksetGHS:n kautta. Joka tapauksessa vanhempi järjestelmä, joka perustuu Direktiiviin Vaarallisista Aineista (Dangerous Substances Directive), on käytössä vuoteen 2016 astirinnakkain. Jotkut R-lausekkeet, joilla ei ole yksinkertaisia vastineita GHS:n alla, on säilytetty CLP-säädöksen alle: numerointi heijastaa useita aiempia R-lausekkeita.

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot/ Fysikaaliset ominaisuudet

Kompletterande faroinformation / Fysikaliska egenskaper

  EUH 001

Räjähtävää kuivana.

Explosivt i torrt tillstånd.

EUH 006

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

Explosivt vid eller utan kontakt med luft.

EUH 014

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

Reagerar häftigt med vatten.

EUH 018

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

EUH 019

Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja.

Kan bilda explosiva peroxider.

EUH 044

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

 

Turvalausekkeet ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä merkintöjä CLP 1272/2008 säiliöissä, sekä myös:

Tuotteen tunnistaminen;

yksi tai useampi varoitusmerkki (tarvittaessa)

vaarasanaa - joko VAARA tai VAROITUS - tarvittaessa

vaaralausekkeet, osoittaen tuotteen luonteen ja riskit

toimittajan tunnistetiedot (joka voi olla valmistaja tai maahantuoja)

Jokainen turvalauseke nimetään koodilla, jossa on ensimmäisenä kirjain P ja sen jälkeen kolme numeroa. Samaan ryhmään kuuluvat turvalausekkeet on ryhmitelty koodinumeroilla, joten numerointi eiole peräkkäinen.Koodia käytetään viitteenä, esimerkiksi käännösten apuna, mutta se on varsinainen lauseke, jonka pitää näkyä etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa.[4]Jotkut turvalausekkeet ovat yhdistelmiä, merkitty plus-merkillä "+". Useissa tapauksissa on sanamuodot voidaan päättää, esimerkiksi "Vältä pölyn/savun/kaasun/höyryn/sumutteen hengittämistä": toimittajan tai valvontaviranomaisen pitäisi valita sopiva sanamuoto kyseiselle tuotteelle.

 Yleiset turvalausekkeet / Skyddsangivelser – Allmänt

P101

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

P103

Lue merkinnät ennen käyttöä.

Läs etiketten före användning.

 

S-lausekkeet määritellään liitteessä IV Euroopan Unionin Direktiivin 67/548/ETY: vaarallisten aineiden ja valmisteiden koskevat turvallisuusohjeet. Lista konsolidoitiin ja julkaistiin Direktiivissä 2001/59/EC, josta käännökset muille EU-kielille voi löytyä. Luettelo on sittemmin päivitetty ja julkaistu uudelleen Direktiivinä 2006/102/EC, johon lisättiin käännökset muille Euroopan kielille.

Näitä turvalausekkeita käytetään kansainvälisesti eikä vain Euroopassa, ja niitä työstetään jatkuvasti kohti täydellistä kansainvälistä yhdenmukaistamista. (Huom: puuttuvat S-numeroyhdistelmät osoittavat lausekkeisiin, jotka poistettiin tai onkorvattu toisella lausekkeella.)

Vaaralausekkeet ovat yksi tärkeimpiä merkintöjä CLP 1272/2008 säiliöissä, sekä myös:

Tuotteen tunnistaminen;

yksi tai useampi varoitusmerkki (tarvittaessa)

vaarasanaa - joko VAARA tai VAROITUS - tarvittaessa

vaaralausekkeet, osoittaen miten tuotetta tulisi käsitellä riskien minimoimiseksi käyttäjälle (sekä myös muille henkilöille sekä ympäristölle)

toimittajan tunnistetiedot (joka voi olla valmistaja tai maahantuoja)

Jokainen turvalauseke nimetään koodilla, jossa on ensimmäisenä kirjain H ja sen jälkeen kolme numeroa. Samaan ryhmään kuuluvat turvalausekkeet on ryhmitelty koodinumeroilla, joten numerointi ei ole peräkkäinen. Koodia käytetään viitteenä, esimerkiksi käännösten apuna, mutta se on varsinainen lauseke, jonka pitää näkyä etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa.

 Fysikaalisiin vaaroihin liittyvät vaaralausekkeet / Faroangivelser för fysikaliska faror

 

H200

Epästabiili räjähde.

Instabilt explosivt.

H201

Räjähde; massaräjähdysvaara.

Explosivt. Fara för massexplosion.

H202

Räjähde; vakava sirpalevaara.

Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.

 

R-lausekkeet (lyhenne sanoista Riski-lausekkeet) on määritelty liitteessä III Euroopan Unionin Direktiivissä 67/548/EEC: vaarallisien aineiden ja valmisteiden erityisten vaarojen luonne. Listakonsolidoitiin ja julkaistiin Direktiivissä 2001/59/EC, johon lisättiin käännökset muille Euroopan kielille.

Näitä turvalausekkeita käytetään kansainvälisesti eikä vain Euroopassa, ja niitä työstetään jatkuvasti kohti täydellistä kansainvälistä yhdenmukaistamista.

R1

Räjähtävää kuivana.
Explosivt vid torrt tillstånd.