CLP säännökset asettavat säännöt kemikaalien luokitteluun ja merkintöihin. Sen tarkoituksena on selvittää, näyttääkö aine tai seos ominaisuuksia, jotka johtavat vaaralliseksi luokitteluun.

CLP on luokittelun asetukset, koskien aineiden ja seosten merkintöjä ja pakkaamista. Tällä asetuksella mukautetaan edellinen EU:n lainsäädäntö GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.