SDS MSDS Europe logo

Vaaralausekkeet ovat yksi tärkeimpiä merkintöjä CLP 1272/2008 säiliöissä, sekä myös:

Tuotteen tunnistaminen;

yksi tai useampi varoitusmerkki (tarvittaessa)

vaarasanaa - joko VAARA tai VAROITUS - tarvittaessa

vaaralausekkeet, osoittaen miten tuotetta tulisi käsitellä riskien minimoimiseksi käyttäjälle (sekä myös muille henkilöille sekä ympäristölle)

toimittajan tunnistetiedot (joka voi olla valmistaja tai maahantuoja)

Jokainen turvalauseke nimetään koodilla, jossa on ensimmäisenä kirjain H ja sen jälkeen kolme numeroa. Samaan ryhmään kuuluvat turvalausekkeet on ryhmitelty koodinumeroilla, joten numerointi ei ole peräkkäinen. Koodia käytetään viitteenä, esimerkiksi käännösten apuna, mutta se on varsinainen lauseke, jonka pitää näkyä etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa.

 Fysikaalisiin vaaroihin liittyvät vaaralausekkeet / Faroangivelser för fysikaliska faror

 

H200

Epästabiili räjähde.

Instabilt explosivt.

H201

Räjähde; massaräjähdysvaara.

Explosivt. Fara för massexplosion.

H202

Räjähde; vakava sirpalevaara.

Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.

 

 

 

H203

Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara.

Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

H204

Palo- tai sirpalevaara.

Fara för brand eller splitter och kaststycken.

H205

Koko massa voi räjähtää tulessa.

Fara för massexplosion vid brand.

H220

Erittäin helposti syttyvä kaasu.

Extremt brandfarlig gas.

H221

Syttyvä kaasu.

Brandfarlig gas.

H222

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

Extremt brandfarlig aerosol.

H223

Syttyvä aerosoli.

Brandfarlig aerosol.

H224

Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.

Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H225

Helposti syttyvä neste ja höyry.

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226

Syttyvä neste ja höyry.

Brandfarlig vätska och ånga.

H228

Syttyvä kiinteä aine.

Brandfarligt fast ämne.

H240

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

Explosivt vid uppvärmning.

H241

Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa.

Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.

H242

Palovaarallinen kuumennettaessa.

Brandfarligt vid uppvärmning.

H250

Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

Spontanantänder vid kontakt med luft.

H251

Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.

Självupphettande. Kan börja brinna.

H252

Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.

Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.

H260

Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa.

Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.

H261

Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa.

Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H270

Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.

Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.

H271

Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.

Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

H272

Voi edistää tulipaloa; hapettava.

Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H280

Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H281

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman.

Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.

H290

Voi syövyttää metalleja.

Kan vara korrosivt för metaller.

Terveydelle aiheutuviin vaaroihin liittyvät vaaralausekkeet / Faroangivelser för hälsofaror

H300

Tappavaa nieltynä.

Dödligt vid förtäring.

H301

Myrkyllistä nieltynä.

Giftigt vid förtäring.

H302

Haitallista nieltynä.

Skadligt vid förtäring.

H304

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H310

Tappavaa joutuessaan iholle.

Dödligt vid hudkontakt.

H311

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

Giftigt vid hudkontakt.

H312

Haitallista joutuessaan iholle.

Skadligt vid hudkontakt.

H314

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315

Ärsyttää ihoa.

Irriterar huden.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330

Tappavaa hengitettynä.

Dödligt vid inandning.

   

H331

Myrkyllistä hengitettynä.

Giftigt vid inandning.

H332

Haitallista hengitettynä.

Skadligt vid inandning.

H334

Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H340

Saattaa aiheuttaa perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu,

että vaara ei voi

aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att

faran inte kan orsakas

av några andra exponeringsvägar>.

H341

Epäillään aiheuttavan perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta

osoitettu, että vaara ei voi

aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

Misstänks kunna orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt

bevisat att faran inte

kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H350

Saattaa aiheuttaa syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara

ei voi aiheutua

muiden altistumisreittien kautta>.

Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan

orsakas av några

andra exponeringsvägar>.

H351

Epäillään aiheuttavan syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että

vaara ei voi aiheutua

muiden altistumisreittien kautta>.

Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat

att faran inte kan orsakas

av några andra exponeringsvägar>.

H360

Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen

vaikutus> <mainitaan

altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että

vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är

känd> <ange exponeringsväg

om det är definitivt bevisat att faran inte kan 

orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H361

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä <mainitaan

tiedetty spesifinen

vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu,

että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt

om denna är

känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat

att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H362

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

Kan skada spädbarn som ammas.

H370

Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan

altistumisreitti, jos on kiistatta

osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden

altistumisreittien kautta>.

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är

känt> <ange exponeringsväg om

det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas

av några andra exponeringsvägar>.

H371

Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan

altistumisreitti, jos on

kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua

muiden altistumisreittien kautta>.

Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är

känt> <ange exponeringsväg

om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas

av några andra exponeringsvägar>.

H372

Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa

tai toistuvassa

altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta

osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom

lång eller upprepad

exponering <ange exponeringsväg om det är

definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H373

Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa

tai toistuvassa

altistumisessa <mainitaan altistumisreitti,

jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>

Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom

lång eller upprepad

exponering <ange exponeringsväg

om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

   

Ympäristövaaroihin liittyvät vaaralausekkeet / Faroangivelser för miljöfaror

 

H400

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

H300 + H310 Tappavaa nieltynä tai joutuessaan iholle.

H300 + H330 Tappavaa nieltynä tai hengitettynä.

H300 + H310 + H330 Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H301 + H311  Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H302 + H312 Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle.

H300 + H310 Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H311 + H331 Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H301 + H311 + H331 Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H302 + H312 Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle.

H302 + H332 Haitallista nieltynä tai hengitettynä.

H302 + H312 + H332 Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H312 + H332 Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H206 Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

H207 Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

H208 Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

H230 Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

H231 Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

H232 Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

H420 Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia ylemmässä ilmakehässä.